Risk Yönetimi


SEKTÖREL RİSKLER

Doğal ve Coğrafi Riskler

Tarımsal üretimde başlıca doğal riskler; dolu, don, yangın, kuraklık, fırtına ve sel felaketi olarak sıralanabilir.

Türkiye gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir ancak tarımsal üretim arzu edilen düzeye çıkarılamamaktadır. Bu bağlamda arz talep dengesindeki dalgalanmaların fiyatlara etkisi ile birlikte Şirket’in kar marjlarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Üretimin büyük ölçekte doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde ,üretici gelirlerinde ve karlılıklarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Ülkemizde bakteriyel, fungal ve viral bitki hastalıkları ve zararlarının neden olabileceği ürün kaybı riski bulunmaktadır.

Doğal ve coğrafi riskler önceden öngörülmesi ve ölçümlenmesi tam olarak mümkün olmayan riskleri ifade etmektedir. Ancak yukarıda sıralanan olayların gerçekleşme ihtimaline karşı Şirket, bölgesel ve uluslar arası düzeyde beklenen ürün rekoltelerini yakından takip etmekte, olası rekolte düşüşleri nedeniyle oluşabilecek hammadde fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kritik stok seviyelerini artırmaktadır. Aynı zamanda emtia borsalarında vadeli işlemler yaparak riskini yönetmektedir.

 

Politik ve Hukuki Riskler

Şirket’in ana girdisi olan buğdayın, devletin tarım politikalarından direkt olarak etkilenmesi nedeniyle devletin tarım politikalarında yaşanacak ve kar marjını azaltabilecek değişiklikler Şirket’in karlılığına negatif etki yaratabilir.

Küresel ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar ve buna bağlı olarak ürün fiyatlarındaki olası dalgalanmalar tarım sektörünü negatif etkileyebilir.

Üretimin büyük ölçekte doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde ,üretici gelirlerinde ve karlılıklarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Sektör kar marjlarının düşük olması ve fiyat odaklı rekabet anlayışının hakim olması, genel giderlerde ve üretim maliyetlerinde meydana gelecek olası artışlardan olumsuz etkilenilmesine ve sektörel karlılık seviyesinin düşmesine neden olabilecektir.

Şirket, sektörel anlamda politik ve hukuki risklerini, doğal ve coğrafi risklerde uyguladığı benzer yöntemlerle yönetmektedir.

 

OPERASYONEL VE TİCARİ RİSKLER

Üretime İlişkin Riskler

Ürünlerin öngörülen kalite, içerik ve standartlarda yapılmasına engel olabilecek süreç risklerini kapsamaktadır.

Hammadde olarak buğdayın işlendiği proseste, buğdayın una dönüştüğü akış rotasında gerek her bir safhada gerekse safhalar arasında yabancı maddelerin üretilen ürünün içerisine karışma riski mevcuttur.

Üretim tesislerinin, üretim ekip ve ekipmanlarının, paketleme-sevkiyat ve depoların, kuytu ve ölü bölgelerinde topaklanma, küflenme ve böceklenme riski ile karşılaşılabilir.

Ana üretim makinalarında kırılma, bozulma v.b. nedenlerle oluşan problemlerinin üretimi durdurma riski görülebilir.

Hammadde giriş süreçlerinde mıknatıs ve çöp sasörleri ile yabancı maddeler proseslerden uzak tutulmaktadır. Belli aşamalarda ürünlerden numune alınarak çeşitli analizlerle kalite kontrolü sağlanmaktadır.

Personele bu hususlarda sürekli ve düzenli olarak eğitim verilmekte, temizlik ve kontrol süreçleri "dağınık örnekleme ve periyod" yöntemleri ile denetlenmektedir. Ayrıca kritik kontrol noktaları belirlenerek (Son Kontrol Eleği ve Metal Dedektör) o noktalarda riskin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Makine bakım ve onarım işlemleri düzenli olarak yapılmakta, bakım ve onarım ile yedek parça değişimleri için makine arızaları beklenmemekte, oluşan arızaların ve aksaklıkların uzman ekiplerce ivedilikle giderilmesi sağlanmaktadır.

Her türlü makine kırılma ve bozulmalarına karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmiştir.

 

İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler

Yaşanabilecek iş kazaları nedeniyle işçi sağlığı ve güvenliği riskleri ile işe uygun ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini aksatmayacak iş gücünün istihdam edilememesine ilişkin riskler mevcuttur.

Yaşanabilecek iş kazalarına karşı personel eğitimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca mevcut mevzuat hükümleri gereğince İş Güvenliği Uzmanı’ndan gerekli hizmet alınmaktadır.

Mevcut insan kaynağının iyi kullanılmaması, rol ve sorumluluklarda karmaşa yaşanabilmesi risklerine karşı Şirket bünyesinde oluşturulmuş İnsan Kaynakları Departmanı etkin önlemler almaya, kritik rol ve pozisyonlar için çalışan yedekleme planlamasının yapılmasına, yönetime gerekli rapor ve bilgileri sunmaya devam etmektedir.

 

Lojistik Riskler

Satınalma (Tedarik), depolama ve sevkiyat süreçlerindeki operasyonel riskleri kapsamaktadır.

Satın alınan hammaddelerin Şirket’e ait depolara sevk edilmesi, stokta kalma süresi ve depolardan üretime veya satışa sevk edilmesi süreçlerinde operasyonel risklerle karşılaşılma riski bulunmaktadır.

Şirket’in tüm sevkiyat süreçlerinde yaşanabilecek kayıp, dökülme, kaza ve v.b. risklerine karşı kapsamlı sigorta poliçeleri mevcuttur. Ayrıca depolama sırasında oluşabilecek sel, yangın, hırsızlık v.b. kayıp ve zararlara karşı da düzenlenmiş sigorta poliçeleri yapılmıştır. Özellikle sevkiyat ve depolama süreçlerinde yeterli düzeyde iç kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.

 

Satış ve Pazarlama Riskleri

Kredili müşterilere yapılan vadeli satışlar nedeniyle oluşan cari hesap bakiyelerinin, alınan çek-senet ve benzeri bonoların karşılıksız kalması, tahsil edilememesi riski mevcuttur. 

Yurt içi sahalarda tahsilat ile ilgili görevlendirilen personelin suistimal girişimlerinde bulunma riski ile karşılaşılabilmektedir.

Rakiplerin yurt içi pazarda agresif rekabet uygulamalarına gitmeleri ve yeni oyuncuların pazara girme riski bulunmaktadır.

Kredili (vadeli) satış yapılmadan önce Şirket’in risk politikası gereğince gerekli piyasa istihbarat çalışmaları yapılmakta ve çalışmaya karar verilen müşteriler için bir risk ve limit miktarı belirlenmektedir. Devam eden faaliyetlerde de bu belirlenmiş risk ve limit sınırları içerisinde kalınması sağlanmaktadır.

Şirket’in yurt içi pazarlarda faaliyet gösterdiği lokasyonlarda görevli müfettişlerce dağınık periyod ve örneklemlere göre denetimler yapılmakta, suistimal girişimlerine karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

Yeni oyuncuların pazara girmesi ve mevcut oyuncuların daha agresif satış politikaları uygulaması riskleri her zaman mevcut olup söz konusu risklere karşı Şirket’in Satış ve Pazarlama Departmanı tarafından iç piyasa gelişmeleri yakından takip edilmektedir.

 

İthalata İlişkin Riskler

İthalat yapılan pazarlarda yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

İthalat yapılan ülke pazarlarında yaşanabilecek kriz, üretim ve vergi politikalarında değişiklik yapılması riski bulunmaktadır.

Şirket bu tür olumsuzluklara karşı kritik stok seviyeleri belirlemekte ve bu seviyeyi korumaktadır.

Dünya rekolte beklentileri yakından takip edilerek alternatif ithal pazarları sürekli canlı olarak takip edilmekte ve alternatifler yedekte tutulmaktadır.

İthalat süreçlerindeki lojistik risklere karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

 

İhracata İlişkin Riskler

İhraç pazarlarında yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

İhraç pazarlarında yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

İhracat yapılan ülkelerin anti damping uygulamaları, siyasi, ekonomik ve konjonktürel istikrarsızlık ve olumsuzlukların yaşanması riskleri mevcuttur.

Özellikle anti damping uygulamalarına karşı gerek firma içerisinde uzmanlar tarafından gerekse sektörel düzeyde meslek kuruluşlarınca önlemler alınmaktadır.

İhraç pazarlarında karşılaşılabilecek konjonktürel, siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanması riskine karşı Şirket’in İhracat Departmanı ihracat pazarlarını sürekli olarak ve canlı bir şekilde araştırmakta ve alternatif pazarları yedekte tutmaktadır.

 

FİNANSAL RİSKLER

Döviz Kuru ve Faiz Riski

Döviz cinsinden varlıkların ve borçların kur değişimlerinden etkilenme riskini ve finansal borçlara uygulanan faiz oranının yükselmesi nedeniyle maliyetlerde ve nakit akışında oluşabilecek riskleri kapsamaktadır.

Döviz riski Şirket’in döviz cinsi yükümlülükleri ile varlıkları arasındaki döviz açık pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Döviz cinsinden yükümlülüklerin varlıkların üzerinde olması döviz açık pozisyonunu doğurmaktadır.

Şirketin döviz açık pozisyonu herhangi bir dalgalanma riskine karşı yurtiçinde Vadeli Opsiyon Borsasında alınan pozisyonlar ve bankalar ile yapılan forward işlemleri ile takip edilip etkin bir şekilde yönetilerek, öngörülebilir finansal sonuçlar haline getirilmektedir. Piyasadaki gelişmelere ve uygulanan hedging modeli ile alınan pozisyon büyüklüğü değiştirilmektedir.

Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak kullanımında değişken faiz oranının yükselmesi riskine karşı, Şirket’in Finans Departmanı piyasayı yakından takip etmekte ve alternatif yöntemleri göz önünde bulundurmaktadır.

 

Ham Madde Fiyat Değişim Riski

Uluslararası düzeyde organize piyasalarda buğday fiyatlarında Şirket aleyhine oluşabilecek fiyat değişimleri riskini kapsamaktadır.

Döviz riski Şirket’in döviz cinsi yükümlülükleri ile varlıkları arasındaki döviz açık pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Döviz cinsinden yükümlülüklerin varlıkların üzerinde olması döviz açık pozisyonunu doğurmaktadır.

Ülkemizde buğday fiyatları TMO regülasyonunda oluşmaktadır. Fiyat düşüşlerinde üreticiyi , yükselişlerinde de tüketiciyi korumak için piyasaya farklı yöntemlerle müdahale etmektedir.

Stoğumuzda bulunan fiziki buğday pozisyonuna göre; yurtiçi buğday fiyatları ile yurtdışı borsa fiyat spreadlerinin aşırı açıldığı seviyelerde Cbot (Chicago Board Of Trade) ve Matif borsalarında kısmi hedging işlemleri gerçekleştirilerek riskler sınırlandırılmaktadır.