İMTİYAZLAR


Toplam payların %15’ini teşkil eden A grubu payların Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oyda imtiyaz hakları vardır. Toplam payların %10unui teşkil eden B grubu payların ise genel kurul toplantılarında oyda imtiyazı vardır. C grubu paylarda her hangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, on veya onbir üyeden oluşması halinde beş üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır.